Logo ENERGA

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta;
  2. Aktywacja konta Klienta – przyznanie Klientowi unikalnego numeru/symbolu Użytkownika – loginu oraz nadanie hasła przypisanego do loginu w celu umożliwienia korzystania z eBOK;
  3. Klient indywidualny – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), będąca stroną zawartej z ENERGA-OBRÓT S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej;
  4. Klient instytucjonalny – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną zawartej z ENERGA-OBRÓT S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej;
  5. Użytkownik – Klient albo reprezentant Klienta instytucjonalnego lub upoważniony przedstawiciel Klienta, zarejestrowany w eBOK;
  6. Login – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie pierwszego logowania w serwisie eBOK. Jest to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w eBOK. Login składa się z minimum 8 i maksimum 32 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). Nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.) ani znaków specjalnych (kropka, przecinek itp.). Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery;
  7. Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie pierwszego logowania w serwisie eBOK. Jest to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w eBOK. Hasło składa się z minimum 8 i maksimum 12 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). Nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.). Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery;
  8. eBOK jest własnością ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk.;
  9. Administrator - ENERGA-OBRÓT S.A.;
 2. Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk. Zebrane dane przetwarzane będą w celu świadczenia usługi eBOK oraz mogą zostać udostępnione innym podmiotom Grupy Kapitałowej ENERGA SA, o ile będzie to niezbędne do realizacji ww. celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak jest niezbędne do korzystania z usługi eBOK. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 3. Funkcjonowanie eBOK nadzoruje Administrator.
 4. Użytkownikiem eBOK może zostać każdy Klient ENERGA-OBRÓT S.A. po dokonaniu rejestracji w eBOK.
 5. Użytkowanie eBOK jest bezpłatne.
 6. Do poprawnego działania eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4.0 lub nowszym akceptująca pliki cookies.
 7. Regulamin korzystania z eBOK jest dostępny na stronach internetowych ENERGA S.A. oraz w siedzibie Administratora.
 
Rejestracja:
 
 1. Rejestracja Klienta indywidualnego:
  1. zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko drogą internetową,
  2. Klient wypełnia formularz umieszczony na stronie www.ebok.energa.pl,
  3. unikalność loginu Użytkownika jest sprawdzana automatycznie, w przypadku błędu następuje powrót do formularza,
  4. na konto osoby wypełniającej formularz automatycznie jest wysyłany e-mail z informacją o rejestracji i prośbą o potwierdzenie za pomocą kliknięcia w odpowiedni link,
  5. kliknięcie przez użytkownika w link z potwierdzeniem oznacza pełną rejestrację Użytkownika.
 2. Rejestracja Klienta instytucjonalnego:
  1. zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko drogą internetową,
  2. Klient wypełnia formularz umieszczony na stronie www.ebok.energa.pl,
  3. unikalność loginu Użytkownika jest sprawdzana automatycznie, w przypadku błędu następuje powrót do formularza,
  4. na konto osoby wypełniającej formularz automatycznie jest wysyłany e-mail z informacją o rejestracji i prośbą o potwierdzenie za pomocą kliknięcia w odpowiedni link,
  5. kliknięcie przez użytkownika w link z potwierdzeniem oznacza pełną rejestrację Użytkownika.
 3. Każdorazowo przed procesem logowania jest dostępny aktualny regulamin eBOK. Każdorazowe zalogowanie się Klienta w eBOK oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu, dostępnego w miejscach, o których mowa w pkt. 7 powyżej.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dane objęte składanym oświadczeniem, w tym umocowania osoby składającej owe oświadczenie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do eBOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie login-u i hasła Użytkownika.
 6. Po zalogowaniu do eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne.
 7. Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników eBOK na każde jego żądanie zgłoszone pisemnie na adres Administratora.
 8. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej możemy zablokować dostęp do konta Klienta.
 
 
Korzystanie z usług eBOK:
 
 1. eBOK jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 2. Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w eBOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eBOK.
 4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Klienta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 5. Administrator ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji (na przykład podanie stanu licznika), gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami.
 
Zakres odpowiedzialności:
 
 1. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą eBOK.
 3. Za prawidłowe działanie eBOK odpowiada Administrator.
 4. Zabronione jest przekazywanie loginu i hasła  osobom trzecim, w sytuacji  gdy osoby trzecie dane prezentowane na eBOK chcą wykorzystać w celach komercyjnych. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu Użytkownika oraz hasła przyporządkowanego do loginu przez osoby trzecie.
 6. Informacje uzyskane za pośrednictwem eBOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń z tytułu naruszenia przez ENERGA-OBRÓT S.A., ENERGA-OPERATOR S.A. postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, w szczególności błędnych rozliczeń. ENERGA-OBRÓT S.A., ENERGA-OPERATOR S.A. oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem eBOK. 
 
Wymagania systemowe:
 
 1. Wymagania przeglądarki internetowej:
  • - Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej,
  • - FireFox - w wersji 3 lub wyższej,
  • - Google Chrome,
  • - Opera – w wersji 9 lub wyższej.
 2. Inne wymagania systemowe:
  • - Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej,
  • - Flash Player w wersji 9 lub wyższej,
  • - Włączona obsługa JavaScript,
  • - Włączona obsługa Cookies.